ArgHis

Stifting ArgHis

De gemeente Littenseradiel is vanwege de zeer vroege bewoning van het gebied rijk aan bodemschatten. Door opgravingen in onder andere Bears, Wommels en Winsum zijn vele lang verborgen sporen van de rijke geschiedenis van dit gebied blootgelegd. Mede hierdoor is de belangstelling voor de geschiedenis van Littenseradiel sterk toegenomen.

Om die belangstelling verder te stimuleren is in 1995 de Argeologysk-Histoaryske Rûnte Littenseradiel, oftewel “Stifting ArgHis” opgericht.

De “Stifting ArgHis” stelt zich ten doel de studie van geschiedenis en archeologie  deze bijzondere gemeente te bevorderen. Daarnaast worden lezingen verzorgd, exposities georganiseerd, en er werd tot en met 2011 drie maal per jaar een eigen tijdschrift, genaamd Klaaikluten, uitgegeven.

Om zijn doelen te bereiken wil de Stifting ArgHis samenwerken met alle personen en instellingen binnen en buiten onze gemeente die de geschiedenis van Littenseradiel een warm hart toe dragen.

 

Tsjerkebuorren by Easterwierrum

Contact

Mocht u hiervoor belangstelling hebben, of wilt u donateur van Stifting Arghis worden, dan kunt u met ons contact opnemen. Voor een jaarlijkse bijdrage van minimaal € 12,50 krijgt u de mogelijkheid om deel te nemen aan onze aktiviteiten.  Stuur een mail of een brief naar Stifting ArgHis, Terp 11, 8831ZG Winsum (fr)

Bestjoer

It bestjoer fan de Stifting ArgHis bestiet út Klaas Abma (foarsitter), Marius Kastelijn (ponghâlder),  en Simen Fopma (technyske stipe).

 Stifting ArgHis is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)