home

Laatste toevoegingen

Op de side Prekadastraal Wommels: De prebendeplaats en een naastgelegen huis ten noordoosten van Wommels en nogmaals de noordzijde van De Terp (1511-1765)   

Per oktober 2017 is toegevoegd: Prekadastraal Wommels, huizen, eigenaars, huurders en bewoners vóór 1832

Histoarysk Littenseradiel

Nederlands

Wolkom

Wolkom by Histoarysk Littenseradiel, de website foar elkenien mei niget oan skiednis, argeology, lânskip en monuminten fan de gemeente Littenseradiel. Sintraal lein yn Fryslân, is Littenseradiel ien fan de âldst bewenne streken yn it Nederlânske kustgebiet.  Ek hjoed-de-dei binne de spoaren fan in ôfwikseljende skiednis noch rûnom yn it lânskip, boppe en ûnder de grûn werom te finen. As de minst ferstedske gemeente fan Nederlân is Littenseradiel benammen nijsgjirrich foar ynwenners en toeristen dy’t each hawwe foar de boeiende oerbliuwsels fan in lange skiednis, dy’t ferskate millennia beslacht.

Histoarysk Littenseradiel is in inisjatyf fan de Stifting ArgHis, dy’t oant en mei 2011 ek it tiidskrift Klaaikluten útjoech.

Meidwaan

Ek jo kinne meidwaan. Praat mei oaren oer Histoarysk Littenseradiel op Facebook op de pagina mei deselde namme. Of wurd donateur en ûntfang útnoegingen foar nijsgjirrige aktiviteiten.

Folgje Histoarysk Littenseradiel op Facebook.

Easterein in de 18de eeuw

Welkom

Welkom bij Histoarysk Littenseradiel, de website voor iedereen met belangstelling in geschiedenis, archeologie, landschap en monumenten van de gemeente Littenseradiel.  Centraal gelegen in Fryslân, is Littenseradiel een van de oudst bewoonde streken in het Nederlandse kustgebied. Ook vandaag  zijn de sporen van een enerverende geschiedenis nog overal in het landschap, boven en onder de grond terug te vinden. Als de minst verstedelijkte gemeente van Nederland is Littenseradiel bij uitstek interessant voor inwoners en toeristen die oog hebben voor de boeiende overblijfselen van een lange geschiedenis, die enkele millennia beslaat.

Histoarysk Littenseradiel is een initiatief van de Stifting ArgHis, die tot eind 2011 tevens het tijdschrift Klaaikluten uitgaf. 

Meedoen

Ook u kunt meedoen. Praat met anderen over Histoarysk Littenseradiel op Facebook op de gelijknamige pagina. Of word donateur en ontvang uitnodigingen voor interessante aktiviteiten.

Volg Histoarysk Littenseradiel op Facebook.