Klaaikluten

Klaaikluten was sinds 1996 het tijdschrift van de Stichting ArgHis.  Het verscheen voor het laatst in december 2011. Vanaf 2012 komt deze website volledig in plaats van Klaaikluten, in combinatie met Facebook of andere sociale media.

Voor een pdf-file van de complete inhoudsopgave en het register 1996-2011 zie hier 

De 186 artikelen van de jaargangen 2002 t/m 2009 zijn nu per nummer volledig digitaal beschikbaar als pdf-files.

Zie links in onderstaande inhoudsopgave.

Inhoudsopgave Klaaikluten, 1996-2010


1996, nr. 0 (proefnûmer)

1 Het bestuur, ?ArgHis-nijs?, 1996:1.

2 ?Inhoud?, 1996:1.

3 ?Argeologysk-Histoaryske Rûnte Littenseradiel; Stifting ArgHis?, 1996:2-3.

4 ?De start info?, het bestuur, 1996:4-7,

5 Fopma, Wytze en Jan Paul de Groot, ?Scherven uit de sloot?, 1996:8.

6 Hoek, W. van der, ?Kromwal?, 1996:9-12 (út: Doopsgezinde Bijdragen, 4e jg. 1864:75).

7 Fluitman, H., ?Informatie?, 1996:12-13.

8 Scheffer, J., ?Lopende zaken?, 1996:14-15.

1997, nr. 1

9 Fopma, S., ?Namens het bestuur?, 1997/1:1 (foaropwurd, foarkant omslach).

10 Fluitman, H., J. Kersbergen en J. Scheffer, ?Jaarverslagen 1996?, 1997/1:2-3.

11 ?Inhoud?, p. 3.

12 Kuipers, H.W., ?De poarte fan Hinnaard?, 1997/1:3-4 (mei foto en tekening).

13 Scheffer, J., ?De kerk van Easterwierrum?, 1997/1:5-7 (mei foto en tekening).

14 Scheffer, J., ?Djurre Baukes en zijn bibliotheek?, 1997/1:8-10 (mei 2 foto?s).

15 Fopma (W.), De Groot (J.P.) en Scheffer (J.), ?Veldverkenningen te Weidum?, 1997/1:11 (mei sketstekening, plattegrûn en 2 kaartsjes).

16 Scheffer, J., ?De melkfabriek van Easterlittens?, 1997/1:12 (mei ferskate foto?s).

17 Scheffer, J., ?Een houten kam uit Wjelsryp?, 1997/1:13-14 (mei tekening).

18 Scheffer, J., ?Koningin Anna Paulowna Romanova, Grootvorstin van Rusland, 1840-1849 Koningin der Nederlanden, weduwe Koning Willem II?, 1997/1:14-15.

19 Jong, Hindrik de, ?Een zeer bijzondere vondst uit Bears; In Yngelske tegel yn Bears (Frl.)?, 1997/1:16-17 (mei 3 ôfbyldingen).

20 Het bestuur, ?Vliegtuig-crash Mantgum 1943?, 1997/1:18 (oankundiging lêzing).

1997, nr. 2

21 ?Het was goed toeven in het Romeinse Winsum?, 1999/2:1 (ûnderskrift tekening foarkant omslach).

22 ?Uit het bestuur?, 1997/2:2.

23 ?Inhoud?, 1997/2:3.

24 NN (Hessel Fluitman), ?Een beschrijving van een Wommelser boerderij uit de Franse tijd?, 1997/2:3-6 (nei in beskriuwing fan H.W. van der Kolk, mei 2 tekeningen).

25 Fluitman, Hessel, ?De bij Mantgum neergestorte Short Stirling S29 in de nacht van 1 op 2 maart 1943?, 1997/2:7-11 (mei 2 foto?s).

26 Innemee, J. en J. Scheffer, ?Als toerist in eigen dorp?, 1997/2:11.

27 Visser, Evert, ?Bears, Uniastate herleeft?, 1997/2:12 (mei tekening).

28 Scheffer, J., ?Iens, de terp Hegens en zijn bewoning; Een beknopt verslag?, 1997/2:13-18 (mei kaartsje, plattegrûn en 2 profielsketsen).

29 Scheffer, J., ?Baarderadeel gedurende de bezetting 1940-1945?, 1997/2:19-21.

30 Scheffer, J., ?Beschrijving van de grietenij Baarderadeel Anno 1808?, 1997/2:22-23.

1997 (?Extra?)

31 Scheffer, J. ?De terp Bruggeburen te Winsum (Frl) ?een terp van formaat?; Een stukje historie van de terp Bruggeburen, gelegen in het Friese Winsum, voorafgaande het archeologisch onderzoek in 1997?, 1997?extra?:1-9 (mei kaartsje en plattegrûn).

1998, nr. 11

32 Fopma, S. ?Geachte lezer van ?Klaaikluten?? (foarkant omslach).

33 ?Inhoud?, 1998:1.

34 Molen, R.S. (Roland) van der, ?Het klooster Haskerconvent, nabij Heerenveen?, 1998:2-10 (mei foto en 3 kaartsjes).

35 NN, ?Een volksverhaal; De pikeloer?, 1998:10.

36 Het bestuur, ?Bestuurders in het nieuws?, 1998:11.

37 NN (H. Fluitman), ?Lijst van aanwinsten in de bibliotheek van Littenseradiel?, 1998:11-12.

38 NN, ?Nieuw boekje uitgegeven door de Stifting ArgHis?, 1998:12.

39 Scheffer, J., ?Een nieuwe weg langs oud ?Hesens?, te Jorwert?, 1998:13-14 (mei tekening).

40 NN, ?Historische naam weg Leons-Baard?, 1998:15.

41 Kuipers, H.W., ?Het tolhek bij de Warntille?, 1998:15.

42 Miedema, Jelle, ?Terug van weggeweest; Over de herkomst van de Risselada?s en hun relatie tot de Brada?s van Wommels?, 1998:16-18.

43 NN, ?Uit de oude doos?, 1998:18 (oer ds. Koops, yn 1905 dûmny te Beers).

44 Scheffer, J., ?De ontdekking van een dokument, met betrekking tot Walta State?, 1998:19-27.

1999, nr. 1

45 Fopma, Simen, ?Terugkijken en vooruitzien? (foarkant omslach).

46 ?Inhoud? (binnenkant omslach),

47 HFL (Hessel Fluitman), ?De aanleg van de ontsluitingswegen Mantgum-Jeth, Britswert-Itens en Wiuwert-Easterlittens?, 1999/1:1-5 (mei 2 foto?s).

48 Kersbergen, J., ?Biografie van de hardste munt ter wereld?, 1999/1:6.

49 Scheffer, J., ?Een nieuw orgel in Winsum?, 1999/1:6.

50 Fopma, S., ?Hoptille?, 1999/1:7-10 (met 2 foto?s).

51 Scheffer, J., ?Geen 2e grafkelder in de kerk van Bears?, 1999/1:10.

52 Kuipers, H.W., ?De bidlerstien?, 1999/1:11 (mei foto).

53 Scheffer, J., ?1843, bedrijven in Winsum?, 1999/1:12.

54 Scheffer, J., ?Het gemeentehuis in Weidum?, 1999/1:13-14 (mei foto).

55 Scheffer, J., ?Een Friese heilige in België; Siardus?, 1999/1:15 (mei ôfbylding).

56 Scheffer, J., ?Grafregister Bears, 1764?, 1999/1:16-17 (mei foto; sjoch nr. 65).

57 Swart-wyt ôfbylding fan in skilderij fan Bears yn Wintertiid? 1999/1:18 (efterkant omslach).

1999, nr. 2

58 ?Wapen/tekst bord (-fragment), gevonden tijdens de opgraving in 1989 op het vml. stinsterrein ?Dekema? te Baard? (foarkant omslach; tekening J. Scheffer ?89, mei tekst).

59 ?Inhoud? (binnenside omslach).

60 Boer, Marten L. de, ?De rike tsjerke histoarje fan it ?Eilân fan Easterein?, 1999/2:1 (mei in kaartsje).

61 Scheffer, J., ??Osingahûs?, tussen Easterein en Reahûs; Bewoningssporen uit terpentijd en middeleeuwen?, 1999/2:1-2.

62 Kuipers, H.W., ?Het raadsel van het ?old Kerkhof??, 1999/2:2-3.

63 Boer, Jelle de, ?Vereniging natuurmonumenten?, 1999/2:3.

64 Hoop, de (D.) en (J.) Scheffer, ?Terpafgraving op Westerlittens, nabij Wommels?, 1999/2:4-6 (mei 3 kaartsjes).

65 Redaksje, ?Bears, plattegrond volgens eerste kadastrale kaart, ca. 1811 (later bijgewerkt en uitgegeven 1834)?, 1999/2:7 (ûntbrekkende plattegrûn by nr. 56).

66 Scheffer (J.) en (D.) de Hoop, ?Beltagat te Kubaard / Mosketerp-Winsum?, 1999/2: 8 (2 tekeningen).

67 ?Terpzool Feins bij Wommels omgeploegd?, 1999/2:9 (kopy fan in artikel út it Friesch Dagblad dd. 21.09.?99, mei in foto fan J. Scheffer dd. 19.09.?99).

68 ?T? Dorp Baard?. 1999/2:10 (efterkant omslach, tekening fan Baard út de ?Tegenwoordige Staat van Friesland, Dl. III, 1788:106/7).

2000, nr. 1

69 ?Foto van de boerderij waar eerder de woning van Oebele Gosses heeft gestaan? (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Theo Kuipers).

70 ?Inhoudsopgave? (foarkant omslach).

71 Fopma, S., ?Van de bestuurstafel?, 2000/1:2.

72 ?Over deze Klaaikluten?, 2000/1:3.

73 Hoop, de (D.) en (J.) Scheffer, ?Plannen en projecten binnen ArgHis; Gevelstenen? , 2000/1:4.

74 De redactie (Ph.H. Breuker), ?Themanummer; De Slachtedyk?, 2000/1:4.

75 Kuipers, Theo, ??Een slordige toestand voorgevallen ten huize van Oebele Gosses en Willemke Harmens egtelieden onder Jorwert??, 2000/1:5-8 (mei foto, kaartsje, hantekening en hânmerk).

76 Breuker, Ph.H., ?Wat oer âld Easterwierrum as sintrum fan de hynstehannel?, 2000/1:9-10 (mei ôfbylding fan in ?harddraver?).

77 Fluitman, Hessel, ?Chirurgijnen en dokters in Winsum?, 2000/1:10-15.

78 Miedema, Jelle, ?Huwelijksbekendmakingen Wommels en omstreken 1862-1886?, 2000/1:15-16 (mei 2 ôfbyldingen; sjoch ek nr. 95).

79 Post, Jan, ?Van de dijken schreeuwen?, 2000/1:16-17 (mei 2 kaartjes).

2000, nr. 2 (De Slachte, spesjale edysje yn it ramt fan Simmer 2000)

80 Ofbylding yn kleur fan in skilderij fan it dykhûs te Westerlittens ûnder Wommels (foarside omslach).

81 ?Ynhâld?, 2000/2:(i) 2.

82 Breuker, Flippus, ?Wurd foarôf?, 2000/2:(ii).

83 Breuker, Flippus en Wâtse Hiddema, ?De Slachte; In wetterkearingssysteem út 1500, beskreaun mei al syn dykhuzen? (I: De dyk sels, II: Silen, dûkers en pompen, III: Fan Raerderhoeke nei Riensterhoeke, IV: De dykhuzen; mei ferskate kaarten, tekeningen en foto?s), 2000/2:(1-30).

84 Post, Jan, ?Kiesterzijl gesticht onder Saksisch bewind?, 2000/2:(31).

85 Miedema, Jelle, ?Om de Krommesyl hinne?, 2000/2:(32-33).

86 Fluitman, Hessel, ?De overstroming van 1825?, 2000/2:(34-37), (mei bylage).

2001, nr. 1

87 ?Foto van een ansichtkaart van de gasfabriek in Wommels uit 1915? (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Hessel Fluitman).

88 ?Inhoud?, 2001/1:2.

89 De redaksje, ?In pear wurden foarôf?, 2001/1:2.

90 NN, ?Mededeling over ?De nyeuwen Aanbrengh van Baerderadeel[?] uit 1542?, 2001/1:2.

91 Miedema, Jelle, ?Wijnia?s van Spannum; Over de ouders van Klaaske (1772-1851), Imke/ Ymkje (ca. 1775-1830) en Jan Sjerps (1782-1850)?, 2001/1:3-5 (mei kopy akte en ramtgenealogy).

92 Breuker, Flippus, ?In ier en ûnbekend dichtstik op itselde motyf as it ferhaal oer de Sinterklazepleats?, 2001/1:6-9.

93 Breuker, Flippus, ?Nijs oer Harmen Sytstra?, 2001/1:10-11.

94 ?Het wapenbord van Easterwierrum?, Jaap Scheffer, pp. 11-12 (mei ôfbyldingen).

95 De redaksje, ?Rectificatie?, 2001/1:12-13 (tekst fuortfallen yn nr. 78).

96 Fluitman, Hessel, ?De opbloei en ondergang van de gasfabriek in Wommels?, 2001/1:13-16 (mei in kaartsje).

97 Postma [Post], Jan, ?Westergo, drie kaartjes?, 2001/1:16-20 (mei 3 kaartsjes).

2001, nr. 2

98 ?Foto van Lucht en Veld uit de jaren zestig van de 20e eeuw? (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Theo Kuipers).

99 Breuker, Flippus en Theo Kuipers, ?Fan de redaksje?, 2001/2:2.

100 ?De earste meganysk dreaune ynstallaasjes yn Baarderadiel?, Flippus Breuker, 2001/2:3 (mei foto).

101 Kuipers, Theo, ?Jacob van der Tol; Een Weidumer schoolmeester met een vlekje?, 2001/2:4-8 (mei bylage en 2 foto?s).

102 Breuker, Flippus, ?Alde appelhôven?, 2001/2:9.

103 Miedema, Jelle, ?Wijnia?s van Wommels. Wie waren Jan Gabes en Gabe Jans?; Over voorouders van Kingma?s, Radersma?s, Van der Schaafs en Wijnia?s in Littenserdiel?, 2001/2: 10-15 (mei ramtgenealogy en 2 bylagen; sjoch ek nr. 113).

2001, nr. 3

104 ?Ofbylding fan Wjelsryp troch in ûnbekende tekener (ca. 1750). Printkabinet Frysk Museum? (foarkant omslach; ôfbylding mei tekst by it artikel fan Siebe Haven).

105 Breuker, Flippus en Theo Kuipers, ?Fan de redaksje?, 2001/3:2.

106 Miedema, Jelle, ?De wrâld is rûn; Fan Itens oant Teminabuan?, 2001/3:3-5 (mei ien ôfbylding en 2 foto?s).

107 It bestjoer, ?Flippus Breuker eare mei hege ûnderskieding?, 2001/3:5 (mei portretfoto).

108 Fluitman, Hessel, ?Het Blaupandykhûs te Boazum?, 2001/3:6-9 (mei plattegrûn).

109 Haven, Siebe, ?Dûknekkich?, 2001/3:10-11 (mei in ôfbylding fan Wjelsryp, ca. 1750).

110 Schaafsma, Simon, ?Hennaarderadeel tijdens de reformatie?, 2001/3:12-18 (mei in tekening en 3 kaartsjes).

111 Breuker, Flippus, ?De Patriotten te Frjentsjer (sept. 1787): in ferslach fan Bauke Fransen Fopma?, 2001/3:19-20 (mei in ôfbylding).

112 Kuipers, Theo, ?Fjouwer listen mei doarpspommeranten út 1815?, 2001/3:21-26 (mei portretfoto?s en in kaartsje).

113 De redaksje, ?Wijnia?s van Wommels? etc., 2001/3:27 (rectificatie slot nr. 103).

114 Sieperda, Frits, Foto?s fan gevelstien en buorkerij Hoxwier nr. 3 te Mantgum, 2001/3:28.

2002, nr. 1 (spesjale útjefte)

115 ?Foto fan ?Bozum in vogelvlucht (1969)?, (tekst by foto, foarkant omslach).

116 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2002/1:2.

117 Oostra, J., ?Toponymie in Baarderadeel?, 2002/1:3-22 (mei bylage, 3 kaartsjes en 7 foto?s).

2002, nr. 2

118 Foto fan ?De tichtsetfiskerij fan Fritsma yn Rien, mei it sicht op Lytsewierrum (1972)?, (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Jelle Miedema).

119 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2002/2:2.

120 Miedema, Jelle, ?Tichtsetfiskerij; Fan Rien oant Ayamaru?, 2002/2:3-5 (mei 7 foto?s).

121 Steensma, Robijn, ?S. van Galemawei 29; Van woonhuis tot ambtswoning tot woonhuis?, 2002/2:6-8 (mei 3 foto?s).

122 Kuipers, Theo, ?De nijverheidsenquête van 1819 in Hennaarderadeel en Baarderadeel?, 2002/2:9-12.

123 Breuker, Flippus, ?De skipshelling op Kromwâl?, 2002/2:13 (mei foto).

124 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens I?, 2002/2:14-15 (mei in foto).

125 Sieperda, Frits, Foto?s gevelstien (1908) en hûs S. van Galemawei 23 te Mantgum, 2002/2:16.

2002, nr. 3

126 Foto fan ?It sintrum fan Easterwierrum? (foarkant omslach; foto út 1870 by it artikel fan Theo Kuipers).

127 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2002/3:2.

128 Breuker, Philippus, ?It hiem fan Singel 1 te Boazum: in stinswier?, 2002/3:3-4 (mei 2 foto?s).

129 Soeteman, Pieter, ?De geschiedenis van Dokter Fokkewei 5?, 2002/3:5-7 (mei in kaartsje en 2 foto?s).

130 Miedema, Jelle, ?Oer in Huis Struik, in hoarnleger St[r]uijck en it Stroek te Wommels?, 2002/3: 8-13 (mei in kaartsje en 3 foto?s).

131 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens II?, 2002/3:14-15.

132 Haven, Siebe, ?Herinneringen van een domineesdochter?, 2002/3:16-19 (mei 2 foto?s).

133 Schiffart, Rintsje de, ?Om de Ald toer hinne?, 2002/3:20-21 (mei 2 foto?s).

134 Kuipers, Theo, ?It koarte bestean fan ?Vriendenkring Oosterwierum??, 2002/3:22-23 (mei 2 foto?s).

135 Sieperda, Frits, Foto?s fan it hûs mei gevelstien (1888) ?t Bosk 3 te Mantgum, 2002/3:24.

2003, nr. 1

136 ?Fotokollage fan it saneamde ?komelkershûske? yn Easterein? (foarkant omslach; foto?s mei tekst by it artikel fan Folkert Reitsma).

137 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2003/1:2.

138 Breuker, Philippus, ?De stichting fan de earste tsjerke te Boazum?, 2003/1:3-6 (kaartsje en 3 foto?s).

139 Fopma, S., ?Van de bestuurstafel?, 2003/1:7 (mei in foto fan Lions/Leons).

140 Miedema, Jelle, ?Struijck, Struik en Stroek (II); Fia in helling nei in âlde pleats en in âld begraafplak te Wommels?, 2003/1:8-15 (mei 2 kaartsjes en 3 foto?s).

141 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens III?, 2003/1:16-17).

142 Reitsma, Folkert, ?De oude kerkboerderij in Oosterend?, 2003/1:18-23 (mei in tekening en 4 foto?s),

143 Sieperda, Frits, Foto?s fan it hûs en gevelstien (1877) Seerp v. Galemawei 8 te Mantgum, 2003/1:24.

2003, nr. 2

144 ?Foto út 1998 fan it hûs […] op?e hoeke fan de Seerp van Galamawei en de Skillaarderdyk yn Mantgum? (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Theo Kuipers).

145 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2003/2:2.

146 Breuker, Philippus, ?Boazumers fan no en har Boazumer foarâlden safier?t dy trochgeand rikke?, 2003/2:3-7 (mei in ôfbylding en 5 foto?s).

147 Post-van der Kuur, Baukje, ?Wjelsryp, besjoen op honkfêstens en famyljetichtens?, 2003/2:8-9 (mei 2 foto?s).

148 Kuipers, Theo, ?Belêstbere ynkommens fan Mantgumers begjin 20e ieu?, 2003/2:10-11 (mei 2 foto?s).

149 Miedema, Jelle, ?Struijck, Struik en Stroek (III); Op nei Filadelfia oan de Trekfeart?, 2003/2: 12-16 (mei in foto en 4 kaartsjes).

150 Kuipers, Theo, ?Kindermoord in Jorwerd??, 2003/2:16-17 (mei in foto fan Jorwert).

151 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens IV?, 2003/2:18-19.

152 Sieperda, Frits, Foto fan de buorkerij en gevelstien (1895) Hegedyk 6 te Mantgum, 2003/2:20.

2003, nr. 3 (spesjale útjefte yn it ramt fan ?It jier fan de buorkerij?)

153 Foto?s fan in buorkerij te Skillaard (foarkant omslach; foto?s by it artikel fan Durk Swierstra).

154 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2003/3: 2.

155 Swierstra, Durk, ?Voormalige Friese kop-hals-romp boerderij te Schillaard en haar bewoners in een historisch perspectief?, 2003/3:3-22 (mei kaartsje, ferskate foto?s en tekeningen).

156 Breuker, Philippus, ?De grutste boeren yn Baarderadiel yn 1878 (en 1843)?, 2003/3:23 (mei foto).

157 Miedema, Jelle, ?Miede, Miedum, Miedema; Nei oanlieding fan Wiebe Piers (Kûbaard 1721 ? Wommels 1780)?, 2003/3:24-29 (mei kopy akte, ramtgenealogy en foto).

158 Breuker, Philippus, ?Boere-arbeidershuzen?, 2003/3:30 (mei foto).

159 Breuker, Philippus, ?Skuorren en bergen?, 2003/3:30.

160 Post, Jan, ?Hennaarderadeel 1550-1565; Veeprijzen en aantallen?, 2003/3:31-34.

161 Post, Jan, ?Unbekende snypsnaren?, 2003/3:34.

162 Kuipers, Theo, ?Fee en bou yn Mantgum: 1749-1805?, 2003/3:35-39 (mei ôfbyldingen).

163 Breuker, Philippus, ?Hearetsjinsten op pleatsen?, 2003/3:40 (mei foto).

2004, nr. 1

164 Foto?s fan de buorren fan Jorwert (foarkant omslach; foto?s by it artikel fan Philippus Breuker).

165 De redaksje, ?Oan de lêzer!?, 2004/1:2.

166 Miedema, Jelle, ?In slach om it freule-keatslân hinne (1717-1933)?, 2004/1:3-9 (mei in kaartsje en 4 foto?s).

167 Kuipers, Theo, ?De ferkeap fan Hoxwier yn 1794?, 2004/1:10-13 (mei ôfbylding akte, tekening en foto).

168 Fluitman, Hessel, ?De boerderij Walperterwei 49?, 2004/1:14-19 (mei in bylage en 2 kaartsjes).

169 Breuker, Philippus, ?List fan de fermogende eigeners of ynwenners fan Baarderadiel yn de achttjinde ieu?, 2004/1:20-21 (mei tekening en foto).

170 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens V?, 2004/1:22.

171 Kuipers, Theo, ?Noarmgedrach yn Mantgum?, 2004/1:23 (mei 2 foto?s).

172 Sieperda, Frits, Foto?s fan de buorkerij mei skuorre (1810) Dr. Fokkewei 10 te Mantgum, 2004/1:24.

2004, nr. 2

173 Foto fan de herberch yn Wommels, mei in ploech fan de lange jacht (foarkant omslach; foto by it artikel fan Philippus Breuker).

174 De redaksje, ?Oan ús stipers?, 2004/2:2.

175 De redaksje, ?In memoriam Auke Hantjes de Vries?, 2004/2:2.

176 Kuipers, Theo, ?Enig nieuws mij ter oore gekomen; Oantekens fan E.M. van Burmania?, 2004/2:3-8 (mei 3 ôfbyldingen).

177 Scheffer, J., ?Een archeologisch onderzoek op de ?kleine terp? in Wommels?, 2004/2:9.

178 Miedema, Jelle, ?Fan de Wommelser Keatsebaan (1666)?, 2004/2:10-15 (mei kopy akte en 3 foto?s).

179 Vries, Auke Hantjes de, ?Littenseradiel en Klaaikluten: famylje-oantinkens VI?, 2004/2:16-18.

180 Breuker, Philippus, ?In ploech fan de lange jacht út Wommels?, 2004/2:18-19 (mei foto).

181 Sieperda, Frits, Foto?s fan it hûs en gevelstien (1859) Seerp van Galemawei 6 te Mantgum, 2004/2:20.

2004, nr. 3

182 Foto fan de noardlike side fan de Keatsebaan te Wommels (foarkant omslach; foto by it artikel fan Jelle Miedema).

183 De redaksje, ?Foaropwurd?, 2004/3:2.

184 Reitsma, Folkert K., ?Iets over het huis en haar bewoners; Bonga-state te Easterein?, 2004/3: 3-7 (mei kaartsje en tekening).

185 Fopma, Simen, ?In memoriam mr. H.W. Kuipers (1913-2004)?, 2004/3:7.

186 Renema, Jarich, ?Een dievegge in Rien?, 2004/3:8-12 (mei bylage en in foto fan Rien).

187 Post, Jan, ?Dong, domp en branje?, 2004/3:13.

188 Postema, Thoos, ?Masterperikelen út Jellum om 1815 hinne?, 2004/3:14-15 (mei kopy akte).

189 Fopma, Simen, ?Ondergedoken in de kerk?, 2004/3:16-20 (met 2 foto?s).

190 Breuker, Philippus, ?De struktuer fan de beide doarpsterpen yn Boazum?, 2004/3:21-36 (mei 2 kaartsjes en 3 foto?s).

191 Miedema, Jelle, ?Wommels 1543-1666; It fikaryhûs en -hôf mei de Hofkamp en de Keatsebaan?, 2004/3:37-48 (mei tekening, sketskaartsje en 4 foto?s).

2005, nr. 1

192 ?Grafsteen van Hotse Sjoerds Sieperda in de kerk van Oosterlittens? (foarkant omslach; foto?s mei tekst by it artikel fan Frits Sieperda en Theo Kuipers, folget).

193 De redaksje, ?Foaropwurd?, 2005/1:2.

194 Meer, Liuwe van der, ?De bakkerij fan Mantgum?, 2005/1:3-7 (mei in plattegrûn en 6 foto?s).

195 Kuipers, Theo, ?Alde grêfskriften fan Kûbaard en Easterlittens op ynternet?, 2005/1:8-9 (mei foto en hânmerk).

196 Sieperda, Frits en Theo Kuipers, ?De grafsteen van Hotse Sjoerds Syperda?, 2005/1:10-13 (mei in tekening, kaartsje en 5 foto?s).

197 Miedema, Jelle, ?Om de Suderhaven hinne; Op it suden fan de Wommelser Keatsebaan (1681-1832)?, 2005/1:14-20 (mei 3 foto?s).

198 Breuker, Philippus, ?Ds E.H. Tenckinck en syn kostlearlingen om 1800 hinne te Britswert?, 2005/1:21-23 (mei foto).

199 Sieperda, Frits, Foto?s fan de buorkerij en gevelstien (1861) Seerp Galemawei 1 te Mantgum, 2005/1:24.

2005, nr. 2

200 ?Foto fan de Boazumerfeart by it eardere Amelân yn de Buorren fan Boazum? (foarkant omslach; foto mei tekst by it artikel fan Philippus Breuker).

201 De redaksje, ?Foarwurd?, 2005/2:2.

202 Miedema, Jelle, ?Om de Suderhaven hinne (II); ?Een schoone tuin ten zuiden de buurt van Wommels? (1681-1777)?, 2005/2:3-7.

203 Breuker, Philippus, ?De Boazumerfeart?, 2005/2:8-15.

204 Kuipers, Theo, ?FAMKE nu ook op Internet?, 2005/2:16-19 (FAMKE = Friese Archeologische Monumentenkaart Extra).

205 Peringa, Sandra, Judith Keuning en Dieuwke Osinga, ?Mortaliteit Baarderadeel 1820-1870-1920?, 2005/2:20-23.

206 Sieperda, Frits, Foto fan de buorkerij en gevelstien (1877) Faerhûshoeke 1, Mantgum, 2005/2:24.

2005, nr. 3

207 Foto fan in winters tafereel, mei as tekst: ?Mogelijk staat op deze plek over één of twee jaar een moderne interpretatie van de adellijke state Hoxwier? (foarkant omslach).

208 Het bestuur, ?Tien jaar ArgHis?, 2005/3:2.

209 Miedema, Jelle, ?Fan it Stroek nei it Noard; Oer de ûntjouwing fan de eastkant fan terp Wommels yn?e 17e ieu?, 2005/3:3-10 (mei 4 foto?s).

210 Breuker, Philippus, ?Alde lânskiplike eleminten yn de Greidhoeke?, 2005/3:11-13 (mei 2 foto?s en in kaart).

211 Miedema, Jelle, ?Fan de Wommelser Keatsebaan (1664)?, 2005/3:14-15 (mei kopy akte).

212 Sieperda, Frits, Foto fan de buorkerij en gevelstien (1875) Skillaard 1, Mantgum, 2005/3:16.

2006, nr. 1

213 Foto fan in ploech stêds- en doarpsomroppers (foarkant omslach).

214 De redaksje, ?Foarôfwurd?, 2006/1:2.

215 Fopma, Simen, ?Stifting ArgHis bestaat tien jaar?, 2006/1:3.

216 Kuipers, Theo, ?De burgerbewapening yn Mantgum (1797)?, 2006/1:4-5.

217 Miedema, Jelle, ?In Keatsebaan yn Easterein yn?e 17e en 18e ieu?, 2006/1:6-11 (mei 2 foto?s, in kaartsje en in kopy fan in akte).

218 Versloot, Arjen, ?Fryslân, myn wetterlân??, 2006/1:13-15 (mei in foto).

219 Breuker, Philippus, ?Min of mear aparte of minder deistige beroppen en bezichheden yn Baarderadiel om 1810 hinne?, 2006/1:16-19 (mei in tekening en in list).

220 NN (Frits Sieperda), Foto fan it hûs mei in gevelstien út 1993 De Jister 8, Mantgum. 2005/2:20.

Bylage

221 Miedema, Jelle, ?Klaaikluten 1996-2006; Ynhâldsopjefte en register?, 2006/1: Bylage (losse útjefte; 15 pp.).

2006, nr. 2

222 Foto fan de Hidaardersyl (foarkant omslach; foto by it artikel fan Jelle Miedema).

223 De redaksje, ?Foarôfwurd?, 2006/2:2.

224 Schiffart, R. de, ?It binnenpaad fan Mantgum oer Tsjerkebuorren en Brêgebuorren nei de Dille (oftewol it Jabikspaad)?, 2006/2:3-6 (mei 3 foto?s).

225 Miedema, Jelle, ?Fiskrjochten yn Hinnaarderadiel (ca. 1550-1850); De doarpsgebieten fan Hidaard, Hinnaard, Iens, Lytsewierrum-Rien, Wjelsryp en Wommels?, 2006/2:7-16 (mei 5 foto?s en in sketskaartsje).

226 Post, Jan en Philippus Breuker, ?Oarkonden yn it lyts: Tsjeppenboer 1552-1480?, 2006/2:17-26 (mei in foto).

227 Kuipers, Theo, ?Sa grut as it Baaiumer fonte?, 2006/2:27-28 (mei 2 foto?s).

2006, nr. 3

228 Foto fan ien fan de earste auto?s yn Boazum (foarkant omslach; foto by it artikel fan Theo Kuipers).

229 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2006/3:2.

230 Breuker, Philippus, ?Binnenpaden?, 2006/3:3-4 (mei 3 foto?s).

231 Kuipers, Theo, ?De eerste motorvoertuigen in Hennaarderadeel en Baarderadeel?, 2006/3:511 (mei 3 foto?s en in grafyk).

232 Miedema, Jelle, ?Fiskrjochten yn Hinnaarderadiel (II)?, 2006/3:13-23 (mei 6 foto?s).

233 NN (Frits Sieperda), Foto fan de pleats mei gevelstien ?Anno 1909?, De Kamp 3 te Mantgum, 2006/3:24.

2007, nr. 1

234 Foto fan in BB-oefening, Winsum 1955 (foarkant omslach; foto by it twadde artikel fan Hessel Fluitman).

235 De redaksje, ?Foarwurd?, 2007/1:2.

236 Fluitman, Hessel, ?De inventarissen van de archieven van de voormalige gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel?, 2007/1:3-5 (mei 3 foto?s en 1 ôfbylding).

237 Miedema, Jelle, ?In nije famylje Runia; Oer Jan Edes fan Itens en Spannum (1663-1677), 2007/1:6-11 (mei 3 ramtgenealogyen, in foto en in hantekening).

238 Fluitman, Hessel, ?De brandweerauto van Baarderadeel uit 1950?, 2007/1:12-15 (mei 5 foto?s en in ôfbylding).

239 Kuipers, Theo, ?Dienstplichtigen uit Baarderadeel in het leger van Napoleon; Vechten voor de keizer?, 2007/1:16-19 (mei 1 ôfbylding).

240 Het bestuur, ?Mededelingen van het bestuur?, 2007/1:20.

241 Breuker, Philippus, ?Rienster merke; Ringriden en letter hurddraven?, 2007/1:21-23 (mei 2 ôfbyldingen en in foto).

242 NN (Frits Sieperda), Foto ?Gevelsteen boven de toreningang van de kerk te Mantgum? (1868), mei in foto fan de tsjerke sels (1868), 2007/1:24.

2007, nr. 2

243 Foto fan it hûs oan de Wommelser Suderhaven dêr?t earder in ?schoone tuin? lei (foarkant omslach; foto by it earste artikel fan Jelle Miedema).

245 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2007/2:2.

246 De redaksje, ?Oproep kopij?, 2007/2:3.

247 Fluitman, Hessel, ?Nieuw deel in de Rige ?Tusken Middelsee en Slachte??, 2007/2:4-5 (mei 1 foto).

248 Miedema, Jelle, ?Om de Wommelser suderhaven hinne (III), (ca. 1660-1690)?, 2007/2:6-13 (mei 1 sketskaartsje, 2 ôfbyldingen).

249 Breuker, Philippus, ?In ferklearring foar in frjemd ferrin fan de grins tusken Baarderadiel en Hinnaarderadiel ûnder Boazum?, 2007?2:14-16 (mei 1 loftfoto en 2 kaartsjes).

250 Miedema, Jelle, ?De lange reis van een kleerhangertje?, 2007/2:17-20 (mei 3 foto?s en 1 ôfbylding).

2007, nr. 3

251 Bockama-state te Gruttewierrum, neffens in tekening út 1722 (foarkant omslach; foto by it earste artikel fan Philippus Breuker).

252 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2007/3:2.

253 Miedema, Jelle, ?De boeken fan boer Douwe Johannes Rispens fan Itens en Kûbaard (1654)?, 2007/3:3-10 (mei 3 yllustraasjes).

254 Breuker, Philippus, ?Bockamastate op Gruttewierrum; In seal mei famyljeportretten, dy?t lang oanholden waard?, 2007/3:11-13 (mei 1 tekening en 1 foto).

255 Muizer, Gert, ?Verbouw gemeentelijke archiefbewaarplaats en studieruimte?, 2007/3:14-15 (mei 2 foto?s).

256 Abma, Klaas, ?Verdiepingsslag archeologie in Littenseradiel?, 2007/3:16-19 (mei 1 kaartsje).

257 Breuker, Philippus, ?In neiere oanwizing dat der mooglik by Bockama op Gruttewierrum in tsjerke stien hat?, 2007/3:2023 (mei 2 sketskaartsjes).

258 Posthuma, Reinder, ?Oprop: Wat wit wêr ?t de gevelstien blean is fan Walpert??, 2007/3:24 (mei 1 foto).

2008, nr. 1

259 It Ald Hiem te Wommels (foarkant omslach; foto by de artikels fan Jelle Miedema).

260 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2008/1:2.

261 Miedema, Jelle, ?Op it Wommelser Ald Hiem; It hûs op ?e súdeasthoeke (1714-1832)?, 2008/1:3-9 (mei 3 foto?s, wêrûnder 1 panoramafoto fan it Ald Hiem en de Suderhaven).

262 Breuker, Philippus, ?Jongema?, 2008/1:10-15 (mei 1 tekening en twa foto?s).

263 Miedema, Jelle, ?Op it Wommelser Ald Hiem (II); It hûs op ?e súdwesthoeke (1674-1832)?, 2008/1:16-23 (mei 1 kaartsje en 2 foto?s).

264 Posthuma, Reinder, ?Skiednis fan it kristlik ûnderwiis yn Wommels?, 2008/1:24 (mei 1 foto).

2008, nr. 2

265 It klokhûs fan Hinnaard (foarkant omslach; foto by it artikel fan Philippus Breuker).

266 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2008/2:2.

267 Scheffer, Jaap, ?Het houten bordje van Tellens; Een bijzondere vondst?, 2008/2:3-5 (mei 3 kaartsjes en 3 foto?s).

268 Miedema, Jelle, ?Op it Wommelser Ald Hiem (III); It twadde hûs op de westside (1673-1832)?, 2008/2:6-11 (mei 1 foto en 1 kaartsje).

269 Muizer, Gert, ?Nieuws van het gemeentearchief; Gedeponeerde archieven?, 2008/2:12-13 (mei 1 ôfbylding).

270 Breuker, Philippus, ?Hinnaard: tsjerke en tserkelân fan 1250 oant no?, 2008/2:14-20 (mei 1 tekening, 1 kaartsje en 2 foto?s).

271 Miedema, Jelle, ?Op it Wommelser Ald Hiem (IV); It twadde en tredde hûs op de eastside (ca. 1770-1832), 2008/2:21-24 (mei 1 foto).

2008, nr. 3

272 De Wommelser Suderhaven yn 1924 (foarkant omslach; foto by it earste artikel fan Jelle Miedema).

273 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2008/3:2.

274 Miedema, Jelle, ?Oer in ?portugaeltie? (1759)?, 2008/3:3-5 (mei 1 kaartsje).

275 Scheffer, Jaap, ?Een bijzondere zegelmatrijs van het klooster St. Michaëlsberg te Winsum?, 2008/3:6-11 (mei 2 tekeningen en 3 foto?s).

276 Miedema, Jelle ?Op it Wommelser Ald Hiem (V); It tredde en fjirde hûs op ?e westside (1641-1800)?, 2008/3:12-16 (mei 1 foto).

277 Breuker, Philippus, ?Gerbada?, 2008/3:17-23 (mei 1 tekening en 2 foto?s).

278 ?Wie kent deze mensen? (foto achterzijde omslach; betreft een ?uitje? waarbij paling werd gestoofd en een borreltje werd gedronken).

2009, nr. 1

279 De sulveren beker fan Pier Walta en syn frou Bauck Unia út 1508 (foarkant omslach; foto by de bydrage fan Philippus Breuker).

280 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2009/1:2.

281 Kuipers, Theo, ?Mantgumer remplaçanten en nummerverwisselaars uit de 19de eeuw?, 2009/1:3-9 (mei de kopy fan in akte, 3 foto?s, 3 advertinsjes en yn bylage nammen fan oanbelangjende persoanen).

282 Breuker, Philippus, ?De Boazumers út 1525: in glimp fan in Frysk doarp yn de midsieuwen?, 2009/1:10-22 (mei 1 kaartsje, 2 illustraasjes en 5 foto?s).

283 Miedema, Jelle, ?Op it Wommelser Ald Hiem (VI); Ta beslút de noardside (1614-1832)?, 2009/1:23-30 (mei 1 kaartsje en 1 advertinsje).

284 Bestuur ArgHis, Uitnodiging tot het bijwonen van een lezing door Gerke Holtrop over de prehistorie van Drenthe, 2009/1:30.

285 Muizer, Gert, ?Friese akten burgelijke stand beschikbaar via internet?, 2009/1:31.

286 ?Op het Wommelser Ald Hiem (1927)? (foto achterzijde omslag, met de vier enige meisjes van de Mulo in 1927).

2009, nr. 2

287 It wapen fan ?Hennaerderadeel 1647? (foarkant omslach; foto by de twadde bydrage fan Jelle Miedema).

288 De redaksje, ?Foaropwurd?, 2009/2:2.

289 Miedema, Jelle, ?Nei it suden fan Terp Wommels en op ?e nij nei de Suderhaven (1791-1805), 2009/2:3-6 (mei 1 foto en 1 kaartsje).

290 Breuker, Philippus, ?It Baaiumer skar?, 2009/2:7-14 (mei 1 kaartsje en 2 foto?s).

291 Miedema, Jelle, ?De herberch ?Het Wapen van Hennaarderadeel? fan 1714 oant 1832?, 2009/2:15-24 (mei 3 foto?s).

2009, nr. 3

292 It wapen fan Hinnaarderadiel, 1647 (II), (foarkant omslach; foto by de twadde bydrage fan Jelle Miedema).

293 De redaksje, ?Wurd foarôf? , (2009/2:2.

294 Breuker, Philippus, ?It Baaiumer skar, in oanfolling?, 2009/3:3.

295 Scheffer, Jaap, ?Een bijzondere vondst in de kerk van Wieuwerd?, 2009/3:4-7 (met 4 foto?s).

296 Miedema, Jelle, ?De keatsebaan fan Easterein yn 1662 (II)?, 2009/3:8-9 (mei 1 sketskaartsje).

297 Miedema, Jelle, ?Wommelser kastleins 1610-1714; It ?Wapen van Hennaarderadeel? (II), 2009/3:10-21 (mei 2 foto?s en 3 hânmerken).

298 Breuker, Philippus, ?It Sânleanster rjocht, ien fan de âldste wetterskippen?, 2009/3:2226 (mei 3 kaarten; sjoch ek by 300).

299 Abma, Klaas, ?Van het bestuur?, 2009/3:27.

300 Kaart fan Hinnaarderadiel út de atlas fan Schotanus-Halma fan 1718 (efterkant omslach, kaart by de twadde bydrage fan Philippus Breuker).

2010, nr. 1

301 De poarte fan Sassingastate, ca. 1900 (foarkant omslach, foto by de bydrage fan Philippus Breuker).

302 De redaksje, ?Foaropwurd?, 2010/1:2.

303 Miedema, Jelle, ?Een huis met een driehoekig stukje grond op de zuidwesthoek van de Terp te Wommels (1683-1832)?, 2010/1:3-9 (met 1 kaartje en 2 foto?s).

304 Miedema, Jelle, ?Fan Wommels nei Batavia; In Runia om utens (1813-1841)?, 2010/1:10.

305 NN (Bokma, Hinne), ?It Tsiispakhús yn Wommel siket frijwilligers; Suvelmateriaal?, yn in nije rubryk: Histoaryske aktiviteiten yn de gemeente, 2010/1:11 (mei 2 foto?s).

306 Breuker, Philippus, ?Hinnaard: lân en minsken yn de Midsieuwen?, 2010/1:12-22 (mei 3 kaartsjes, 4 foto?s en 1 tekening).

307 Abma, Klaas, ?Van het bestuur?, 2010/1:23.

308 De Spannumer Lange Daam of Sassingarijd (efterkant omslach, foto by de bydrage fan Philippus Breuker).

2010, nr. 2

309 Het ?padt (?) lopende na de vaert? ten noorden van de Wommelser Brugstraat (voorkant omslag, foto bij de bijdrage van Jelle Miedema).

310 De redaksje, ?Wurd foarôf?, 2010/2:2.

311 Folkerts, Jan, ?Littenseradiel hert fan it âldste terpegebiet? (Rubryk: Histoaryske aktiviteiten yn de gemeente), 2010/2:3.

312 Miedema, Jelle, ?De bakkerij bij de brug in Wommels (1608-1832)?, 2010/2:4-14 (met 1 kaartje, 1 tekening, 2 illustraties en 4 foto?s).

313 Breuker, Philippus, ?De Stichting fan de tsjerke te Spannum?, 2010/2:15-17 (mei 1 kaartsje).

314 Miedema, Jelle en Wim Wanders, ?Het Jentje Jobs en Job-Jentjes-volk van Weidum, Wommels en Baard (1600-1800)?, 2010/2:18-26 (met 1 tekening, 1 illustratie en 3 bijdragen, waarvan 1 over de familie Domna en 1 over de familie Grota).

315 Breuker, Philippus, ?Soarch foar siken en earmen tusken 1500 en 1750?, (2010/2:27-39).

316 De Lange Daam ten oosten van de kerk van Spannum (achterkant omslag, foto bij de eerste bijdrage van Philippus Breuker).

2010, nr. 3

317 Nij-Dekema (voorkant omslag, foto bij de eerste bijdrage van Philippus Breuker).

318 De redaksje, ?Foaropwurd?, 2010/2:2.

319 Abma, Klaas, ?Van het bestuur?, 2010/3:3-4 (met 1 foto).

320 Breuker, Philippus, ?Stinzen en staten yn Littenseradiel nei 1524?, 2010/3:5-18 (mei 1 foto en 7 kaartjes, w.û. in 1 akwarel en 2 kaartjes).

321 Miedema, Jelle, ?Langs de Trekvaart in Wommels (1620-1832)?, 2010/3:19-35 (met 1 kaartje, 1 tekening en 1 foto).

322 Breuker, Philippus, ?De Greidhoeke?, 2010/3:36-41 (mei 3 kaartsjes).

323 Abma, Klaas, ?In machtich moaie dei?, 2010/3:42-43 (mei 2 foto?s).

324 ?Fragmint proefdruk Baarderadiel (1844) fan de kaart van Eekhoff? (kaart bij de twadde bydrage fan Philippus Breuker).

2011, nr. 1

2011, nr. 2

2011, nr. 3