links

Links naar andere websites van belang voor de geschiedenis van Littenseradiel

De belangrijkste archieven van de grietenijen en gemeenten Baarderadeel en Hennaarderadeel vanaf de zestiende eeuw bevinden zich in het gemeentelijk archief in het gemeentehuis te Wommels. De digitale archiefinventarissen staan online op Friesarchiefnet.  De burgerlijke stand van Baarderadeel en Hennaarderadeel is te vinden op www.allefriezen.nl  Belangrijke andere archieven met betrekking tot de twee gemeenten (zoals die van de notarissen) bevinden zich in het historisch en letterkundig centrum Tresoar in Leeuwarden.  

Binnenkort komt op de gemeentelijke website in online beeldbank met historische foto’s beschikbaar.

Andere sites en pagina’s:

Museum it Tsiispakhûs, Wommels

Stichting Uniastate Bears

Oud Bozum

Stichting historie van Britswert en Wiuwert

Geschiedenis van HĂșns-Leons

Geschiedenis van Jorwert

Kostschool te Spannum

Skiednis fan Weidum

Stinsen in Friesland

Website van Paul Borghaerts, Skrok/Easterein over Skrok, Hinnaard etc.