ANBI

Naam van de stichting:   STIFTING ARGEOLOGYSK-HISTOARYSKE RÛNTE LITTENSERADIEL

Bij afkorting genoemd:   STIFTING ARGHIS

 

Adres:   van Aylvaleane 13,

9027 BL Hilaard

 

RSIN/Fiscaal nummer:    8047.16.997

 

Doelstelling volgens artikel 3 van de statuten:     

De stichting stelt zich ten doel het beoefenen en uitdragen van de archeologie en historie in de ruimste zin des woords, in het bijzonder met betrekking tot het gebied tussen de Slachtedyk en de Middelzee, met name de gemeente Littenseradiel.

 

Hoofdlijnen beleidsplan:

  • Het opsporen en verzamelen van oudheidkundige gegevens, geschriften en voorwerpen.
  • Het beschrijven en registreren van de bereikte resultaten van gedane vondsten.
  • Het bevorderen van het behoud van oudheidkundige monumenten.
  • Het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen.
  • Het beheren van een website van de stichting.

 

Samenstelling bestuur:  

Voorzitter:                         Klaas Abma

Secretaris:                         Jaap Scheffer     tevens projectleider

Penningmeester:              Marius Kastelein

Lid:                                      Simen Fopma

 

Beloningsbeleid:

De bestuursleden ontvangen geen beloning in wat voor vorm dan ook, maar ontvangen alleen

vergoeding voor gemaakte onkosten. De stichting heeft geen personeel in dienst, maar maakt bij

gelegenheid gebruik van vrijwilligers. Ook hiervoor geldt een vergoeding voor gemaakte onkosten.

 

Activiteiten in 2015 en 2016:      

*De stichting heeft enkele lezingen georganiseerd over de historie van het gebied

*Inventariseren en ordenen van fotografisch- en geschreven materiaal. (Doorlopende activiteit)

*Het bestuur vergadert enkele malen per jaar.

 

Financiële verantwoording 2015 en 2016:

 

Ontvangen donaties                                     €   665  

Bijdrage gem Littenseradiel                        € 1170

Ontvangen rente deposito                          €   718

Totaal ontvangsten                                       € 2553

 

Bankkosten                                                                                  €  261

Website                                                                                        €  326

Algemene kosten                                                                        €  151

Lezing                                                                                            €  154

Totaal uitgaven                                                                           €  892

 

Resultaat over 2015 en 2016                      €  1661